Olivia Star Spółka Akcyjna

siedziba:Gdańsk
adres siedziby:ul. Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk
nr KRS:828320
sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:9571070257
REGON:221940019
  
wysokość kapitału zakładowego:100 100,00 zł
wartość nominalna 1 akcji:100,00 zł
kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:50 050,00 zł
2020-02-18 Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 33/2010 (5923) (poz. W KRS 72862):
ogłoszenie dokonania w dniu 12 lutego 2020 r. wpisu spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000828320
2020-02-12 Krajowy Rejestr Sądowy
wpis spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem 0000828320