Olivia 4 Spółka Akcyjna

siedziba:Gdańsk
adres siedziby:ul. Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk
nr KRS:0000827985
sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:9570979528
REGON:220453151
  
wysokość kapitału zakładowego:100 000,00 zł
wartość nominalna 1 akcji:100,00 zł
kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:100 000,00 zł