"OG" - Olivia Business Centre Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna

siedziba:Gdańsk
adres siedziby:ul. Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk
nr KRS:473233
sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:9571070234
REGON:221940108
  
wysokość kapitału zakładowego:50 000,00 zł
wartość nominalna 1 akcji:50,00 zł
kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:50 000,00 zł