"J-Home" Spółka Akcyjna

siedziba:Gdańsk
adres siedziby:ul. Batorego 16/1A, 80-251 Gdańsk
nr KRS:762717
sąd rejestrowy:Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP:9571069857
REGON:221923073
  
wysokość kapitału zakładowego:150 000,00 zł
wartość nominalna 1 akcji:100,00 zł
kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:150 000,00 zł
2020-02-28 Krajowy Rejestr Sądowy
skorygowanie usterki wpisu z dnia 14 stycznia 2020 r. poprzez ujawnienie umorzenia wszystkich 1.000 akcji serii A, wykreślenie nieprawidłowo ujawnionej wysokoci kapitału docelowego, ujawnienie kwotowego określenia części kapitału wpłaconego w kwocie 150.000,00 zł
2020-01-21 Monitor Sądowy i Gospodarczy nr 13/2010 (5903) (poz. W KRS 30355):
ogłoszenie dokonania zmian wpisu dot. Spółki w dniu 14 stycznia 2020 r. obejmujących: (1) zmianę statutu Spółki (zmiana paragrafu 4) i przyjęcie tekstu jednolitego umowy Spółki; (2) ujawnienie danych jedynego akcjonariusza Spółki; (3) ujawnienie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (do kwoty 150.000,00 zł) poprzez emisję 1.000 nieuprzywilejowanych akcji serii C o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja
2020-01-14 Krajowy Rejestr Sądowy
zmiana wpisu dot. Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w zakresie: (1) zmiany statutu Spółki (zmiana paragrafu 4) i przyjęcie tekstu jednolitego umowy Spółki; (2) ujawnienia danych jedynego akcjonariusza Spółki; (3) ujawnienia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (do kwoty 150.000,00 zł) poprzez emisję 1.000 nieuprzywilejowanych akcji serii C o wartości nominalnej 100,00 zł każda akcja